SOCIALINĖ PEDAGOGĖ INGA MICHAILOVA

 • Įvertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su grupių auklėtojais, kitais ugdytojais, rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį įstaigoje, organizuoja ir koordinuoja socialinę pedagoginę pagalbą ir vertina jos kokybę.
 • Lanko vaikus jų namuose, iškilus problemoms dėl vaiko elgesio ar kitų problemų grupėje. Informuoja, konsultuoja šeimas socialinės apsaugos klausimais.
 • Vykdo ir kuria saviraiškos, ugdymo(si) motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų, bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas.

 DARBO LAIKAS:

PIRMADIENIS 7.30 – 10.00

TREČIADIENIS 7.30 – 10.00

PENKTADIENIS 13.00 – 17.00

 

vaikai


LOGOPEDĖ METODININKĖ RENATA JONAITIENĖ

DSC_0098 [800x600]

 • Tiria vaikų kalbą, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei juos šalina pogrupiuose ar individualiai.
 • Sudaro lopšelio – darželio Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą;
 • Logopedo pagalbą teikia logopedo kabinete pagal lopšelio – darželio direktoriaus  patvirtintą tvarkaraštį.
 • Konsultuoja pedagogus ir kitus dalyvaujančius ugdymo procese asmenis bei ugdytinio tėvus (globėjus, rūpintojus) kalbos ugdymo bei švietimo pagalbos  klausimais.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Bendradarbiauja su Rokiškio r. savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba ir kitų ugdymo įstaigų specialistais švietimo pagalbos klausimais.
 • Dalyvauja Rokiškio r. logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimuose, kituose  kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, seminaruose.
 • Dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Rokiškio švietimo centro skelbiamuose programų, projektų konkursuose.

DARBO LAIKAS:

PIRMADIENIS 14.00 – 17.00

TREČIADIENIS 7.45 – 11.45

PENKTADIENIS 7.45 – 11.45

Kita veikla (2 val. 30 min):

• Darbo planavimas, dokumentacijos tvarkymas, profesinės kvalifikacijos tobulinimas;

• Kalbėjimo, kalbos ugdymo programų rengimas;

• Pasirengimas pratyboms;

• Mokymo priemonių rengimas;

• Darbas Vaiko gerovės komisijoje;

• Bendradarbiavimas su Rokiškio pedagogine psichologine tarnyba ir kt. švietimo institucijų specialistais.

• Metodinės pagalbos teikimas auklėtojoms;

• Tėvų konsultavimas vaikų kalbos ugdymo klausimais;

vaikai2