Pagrindinės Juodupės lopšelio-darželio veiklos sritys – ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymius ir vidutinius kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, ugdymas.

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1,5 iki 6 metų. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros – taip pat ir etninės – socialinius, pažintinius poreikius. Ugdymo procesas orientuotas į vaiką, jo poreikius. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi ir saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaiko vystymąsi.

♦ Ikimokyklinis ugdymas yra skirstomas į ankstyvąjį amžių nuo 1,5 iki 3 m. ir ikimokyklinį amžių nuo 3 m. iki 6 m.

♦ Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Juodupės lopšelio-darželio  ikimokyklinio ugdymo programą “Versmelė”.

♦ Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

♦ Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.

♦ Ugdymo turinys įgyvendinamas visu vaiko buvimą grupėje metu: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje ugdomojoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant į lauką.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Tėvų pageidavimu ir psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, sprendimus dėl tolesnio vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai). Psichologui įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtą programą nėra teikiamas.

♦ Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

♦ Ugdymo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 30 d.

♦ Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

♦ Priešmokyklinio ugdymo modelį tvirtina Rokiškio miesto savivaldybės taryba.

♦ Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.

♦ Pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir logopedas.

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Lopšelyje-darželyje integruotai ugdomi vaikai, turintys kalbėjimo ir raidos sutrikimus. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia logopedas. Korekcinės veiklos tęstinumas vyksta grupėje ugdomosios ir savarankiškos veiklos metu.