SOCIALINĖ PEDAGOGĖ-METODININKĖ INGA MICHAILOVA

Darbo laikas: Pirmadienis – Trečiadienis 12.30-16.00 (nekontaktinės valandos 16.00-17.00), Penktadienis 12.30-15.00 (nekontaktinės valandos 15.00-17.00)

 

vaikai
Socialinis pedagogas – vaiko gerovės advokatas.
 

Socialinis pedagogas:

Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaikais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, auklėtojomis.

Dirba su šeima. Bendrauja su vaiko tėvais (globėjais), ieškodamas galimybių bendromis jėgomis spręsti iškylančias problemines situacijas.

Ieško naujų darbo formų ugdant socialinius įgūdžius.

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais emocinių ir elgesio bei kitomis problemomis.

Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, įstaigos administracija, VTAT, socialinę pagalbą teikiančioms tarnybomis, sveikatos priežiūros ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene,   sprendžiant auklėtinių socialines  problemas, ieškant  efektyvių pagalbos būdų.
Kada kreiptis į socialinį pedagogą?
Jei vaikas turi elgesio, mokymosi,  lankomumo problemų;

Jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar auklėtojomis sunkumų;

Jeigu susiduriate su sudėtingomis problemomis ugdant ar auklėjant vaiką;

Jei norite bendradarbiauti, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones.
Verta žinoti!
Vaiko emocinį intelektą sudaro socialiniai ir emociniai įgūdžiai, kurie padeda atpažinti, įsisąmoninti, valdyti jausmus. Naujausi tyrimai rodo, kad emocinių įgūdžių turintys vaikai yra laimingesni, jie labiau pasitiki savimi, geriau sekasi mokytis.
Emocinio intelekto lavinimas darželyje vaikams padeda sėkmingai įsitraukti į grupės veiklą, susirasti draugų, įveikti sunkumus, įveikti stresą. Šie įgūdžiai padeda sklandesniam tolimesniam vaiko vystymuisi socialinėje erdvėje, ateityje vaikai tampa atsakingais suaugusiais.

Tėveliai visada laukiami!

Dirbti su vaikais – mylėti vaikus.
„Jei uždarysite duris visoms klaidoms, tai ir tiesa liks už durų“  (R. Tagorė)

vaiko gerovė

 

 


LOGOPEDĖ METODININKĖ RENATA JONAITIENĖ

20190828_101457

 • Tiria vaikų kalbą, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei juos šalina pogrupiuose ar individualiai.
 • Sudaro lopšelio – darželio Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą;
 • Logopedo pagalbą teikia logopedo kabinete pagal lopšelio – darželio direktoriaus  patvirtintą tvarkaraštį.
 • Konsultuoja pedagogus ir kitus dalyvaujančius ugdymo procese asmenis bei ugdytinio tėvus (globėjus, rūpintojus) kalbos ugdymo bei švietimo pagalbos  klausimais.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Bendradarbiauja su Rokiškio r. savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba ir kitų ugdymo įstaigų specialistais švietimo pagalbos klausimais.
 • Dalyvauja Rokiškio r. logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimuose, kituose  kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, seminaruose.
 • Dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Rokiškio švietimo centro skelbiamuose programų, projektų konkursuose.

DARBO LAIKAS:

PIRMADIENIS 14.00 – 17.00

TREČIADIENIS 7.45 – 11.45

PENKTADIENIS 7.45 – 11.45

Kita veikla (2 val. 30 min):

• Darbo planavimas, dokumentacijos tvarkymas, profesinės kvalifikacijos tobulinimas;

• Kalbėjimo, kalbos ugdymo programų rengimas;

• Pasirengimas pratyboms;

• Mokymo priemonių rengimas;

• Darbas Vaiko gerovės komisijoje;

• Bendradarbiavimas su Rokiškio pedagogine psichologine tarnyba ir kt. švietimo institucijų specialistais.

• Metodinės pagalbos teikimas auklėtojoms;

• Tėvų konsultavimas vaikų kalbos ugdymo klausimais;

vaikai2


MUZIKOS MOKYTOJA AUŠRA TREČIOKIENĖ

daina

Darbo laikas: antradienis – penktadienis 8.30 – 11.30;

 metodinė veikla ketvirtadieniais 13.40 – 14.40.

Muzikiniai užsiėmimai: dainuojamos įvairios dainelės (pagal temas, metų laikus ir kt.). Žaidžiami muzikiniai ir improvizaciniai žaidimai, pagal muziką atliekami įvairūs šokių judesiai, vaikų saviraiška. Grojama įvairiais vaikiškais muzikiniais instrumentais: barškučiais, medinėmis lazdelėmis, būgneliais, varpeliais ir kt.

Sportiniai užsiėmimai: užsiėmimus organizuoja auklėtojos su meninio ugdymo mokytojos pagalba, akomponuojama atliekant mankštos pratimus, žaidžiant įvairius žaidimus ir organizuojant judrias veiklas.

UŽSIĖMIMŲ SALĖJE GRAFIKAS


VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ – VALENTINA MICKIENĖ

?????????????????????????????????????????????????????????

 • Teikia pagalbą įstaigos bendruomenei sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Organizuoja paskaitas problemines diskusijas, rengia žodinius ir stendinius pranešimus, parodas, rekomendacijas, valandėles vaikams sveikatos stiprinimo klausimais.
 • Inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir vertinant vaikų sveikatos stiprinimo programas.
 • Inicijuoja ir palaiko bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir organizacijomis sveikatos stiprinimo klausimais.
 • Teikia informaciją apie problemas, susijusias su vaikų sveikatos saugojimu ir stiprinimu, veiklos planavimu.
 • Inicijuoja ir dalyvauja rengiant vaikų nelaimingų atsitikimų prevencines priemones.
 • Vykdo užkrečiamųjų ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktiką.

MAITINIMO PASLAUGŲ IR HIGIENOS PRAKTIKOS ORGANIZATORĖ – VALDA GEIDONIENĖ

12

 • Organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje.
 • Konsultuoja sveikos mitybos organizavimo, sveikatos saugos klausimais.
 • Vykdo lopšelio-darželio bendruomenės švietimą sveikos mitybos klausimais.
 • Kontroliuoja tiekiamų maisto produktų ir jų sandėliavimo kontrolę.
 • Kontroliuoja mitybos racioną pagal gydančiojo gydytojo paskirtą pritaikytą maitinimą.
 • Vykdo ir vertina lopšelio-darželio sanitarinio režimo priežiūrą.